Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας για την Π.Ε. Καβάλας.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας για την Π.Ε. Καβάλας.

Εκτύπωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας για την Π.Ε. Καβάλας.


ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π. Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

∆ιαδικασία Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Χαµηλότερη τιµή

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ηµεροµηνία: 14/07 /2016 Ηµέρα: Πέµπτη Ωρα: 10:00 π.µ.

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ

Υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας

ΚΑΕ

3072.0873.0001
3072.0871.0001

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ

7.583,29 €

Η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας έχοντας υπόψη,   

Τις διατάξεις:

1Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010).

2. Το Π..144/2010 (ΦΕΚ 237/Α/2010) «Οργανισµός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».

3. Το Ν.2362/27-11-95, «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού» (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995).

4. Το Ν.2286/1-2-95, «Περί προµηθειών του ∆ηµοσίου Τοµέα» (ΦΕΚ 19/Α/1-2-1995).

5. Το Π..118/2007, «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου» (ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007).

6. Την αριθµ.35130/739/11-8-2010 απόφαση «Αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων»     περισσότερα