Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση εκδήλωσεις ενδιαφέροντος για την κάλυψη της δράσης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ KAVALA AIR SEA SHOW» Έτους 2017

Πρόσκληση εκδήλωσεις ενδιαφέροντος για την κάλυψη της δράσης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ KAVALA AIR SEA SHOW» Έτους 2017

Εκτύπωση

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της δράσης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. δια της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Καβάλας

«ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ KAVALA AIR SEA SHOW», ΜΕ   Ε.Φ. 3351, Κ.Α.Ε. 0844.0013, ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 2,   ΜΕΤΡΟ 2.2   ΚΑΙ   Κ.Ε. 172011021

η ΠΑΜΘ-ΠΕ Καβάλας συνδιοργανώνει πολιτιστική εκδήλωση με τίτλο «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ KAVALA AIR SEA SHOW», με το Δήμο Καβάλας και το Επιμελητήριο Καβάλας, που θα πραγματοποιηθεί στη Παραλιακή ζώνη του λιμένα Καβάλας, στις 30/6-2/7/ 2017 και σύμφωνα με την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αρ. πρωτ. 03/1612 (ΑΔΑ:9ΟΙΣ7ΛΒ-ΙΙ4), παρακαλούμε να καταθέσετε οικονομικές προσφορές με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή. Προσφορές ανυπόγραφες, αόριστες ή υπερβαίνουσες τον προϋπολογισμό θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν ιδιοχείρως, ή ταχυδρομικώς, σε κλειστό φάκελο από Δευτέρα 22/5/2017 στις 9:00 μέχρι τη Τετάρτη 31/5/2017 στις 9:00 στο Γραφείο 357 ή 362 της ΠΕ Καβάλας και θα φέρουν τα κάτωθι στοιχεία:

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ.