Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΑΓΙΑΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ»

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΑΓΙΑΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ»

Εκτύπωση

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. προκηρύσσει βάσει της αρ. 269/2017 απόφασής της, Συνοπτικό Διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΑΓΙΑΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ», με προϋπολογισμό δημοπράτησης 19.354,84 € ή 24.000,00 € με (δαπάνη εργασιών , ΓΕ & ΟΕ , απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 25 - 07 - 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10,00 π.μ. (ώρα λήξης υποβολής προσφορών) στα γραφεία της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας με το σύστημα υποβολής προσφορών με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 με σφραγισμένες προσφορές.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Οικ. Προσφορά, Προϋπολογισμό, Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ) από τα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Καβάλας, μέχρι τις 20 - 07 - 2017 ημέρα Πέμπτη ή από την ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας (www.pekavalas.eu) εκτός από το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.

Συνημμένα έγγραφα:

ΑΔΑΜ Περίληψη και Διακήρυξη

Τεχνική Έκθεση

Προϋπολογισμός

Τιμολόγιο

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

ΣΑΥ-ΦΑΥ

ΤΕΥΔ-1η σελίδα