Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση εκδήλωσεις ενδιαφέροντος για τα στεφάνια για τον εορτασμό του Μακεδονικού Αγώνα Έτους 2017

Πρόσκληση εκδήλωσεις ενδιαφέροντος για τα στεφάνια για τον εορτασμό του Μακεδονικού Αγώνα Έτους 2017

Εκτύπωση

Στο πλαίσιο του εορτασμού του Μακεδονικού Αγώνα, για την Κυριακή   22 Οκτωβρίου 2017 και σύμφωνα με την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αριθμό πρωτοκόλλου 03/3614 ,06-10-2017, με αριθμό ΑΔΑ :ΨΟΑΞ7ΛΒ-ΒΙΦ, παρακαλούμε να καταθέσετε:

οικονομική προσφορά μέχρι 120,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Π. Ε. Καβάλας για την κατάθεση στεφάνων του εορτασμού του Μακεδονικού Αγώνα 2017, στην προτομή του Στ. Μαυρομιχάλη , στις 10:30 την Κυριακή 22 Οκτωβρίου.

Κριτήριο ανάθεσης η χαμηλότερη τιμή.

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν ιδιοχείρως, ή ταχυδρομικώς, ή με τηλεομοιοτυπία μέχρι τις 10/10/2017 στις 09:00 στο Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και θα φέρουν τα κάτωθι στοιχεία:

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ.