Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση εκδήλωσεις ενδιαφέροντος για τη συντήρηση, επισκευή καθώς και την προμήθεια ανταλλακτικών, σε είκοσι δύο (22) οχήματα της Π.Ε. Καβάλας

Πρόσκληση εκδήλωσεις ενδιαφέροντος για τη συντήρηση, επισκευή καθώς και την προμήθεια ανταλλακτικών, σε είκοσι δύο (22) οχήματα της Π.Ε. Καβάλας

Εκτύπωση

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καβάλας, προκειμένου να προβεί στην συντήρηση και επισκευή είκοσι δύο (22) οχημάτων της, ανακοινώνει σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 03/450/13-03-2017 (ΑΔΑ: 60ΤΙ7ΛΒ-ΙΡΥ) και 03/451/13-03-2017 (ΑΔΑ: 60ΤΙ7ΛΒ-ΙΡΥ) εγκεκριμένες αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και την παροχή υπηρεσιών επισκευής, αντίστοιχα, πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την επισκευή και συντήρηση είκοσι δύο (22) οχημάτων της Π.Ε. Καβάλας συνολικής ενδεικτικής δαπάνης 18.360,80 € με ΦΠΑ. (14.807,10 + 3.553,70 Φ.Π.Α.), λαμβάνοντας υπόψη το επισυναπτόμενο Παράρτημα 1 της αρμόδιας επιτροπής, (προμήθειας ανταλλακτικών και ελαστικών, καθώς και επισκευής και συντήρησης των οχημάτων, της Υ.Α. 3373/390/20.03.75).

Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό εξόδων του Ειδικού Φορέα και συγκεκριμένα από τους Κ.Α.Ε. 3311.1321.0001 και 3311.0861.0001 οικονομικού έτους 2017.

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς στο διαγωνισμό θα πρέπει να διαθέτουν...

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ.

Για το παράρτημα 1 της αρμόδιας επιτροπής πατήστε εδώ.

Για τον πίνακα οχημάτων πατήστε εδώ.