Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ανταλλακτικών των δυο φωτοτυπικών στο γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ανταλλακτικών των δυο φωτοτυπικών στο γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας

Εκτύπωση

Α) Για την προμήθεια ανταλλακτικών των δυο φωτοτυπικών και σύμφωνα με την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αριθμό πρωτοκόλλου 03/4347,04-12-2017, με αριθμό ΑΔΑ : ΩΦΣΜ7ΛΒ-Ο5Ν, παρακαλούμε να καταθέσετε: οικονομική προσφορά, μέχρι 155,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Καβάλας στον κωδικό 3072 0845 του οικονομικού έτους 2017.

Β) Για την αμοιβή συντήρησης και τοποθέτησης ανταλλακτικών  και επισκευής του φωτοτυπικού Olivetti - copia 300MF για το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας και σύμφωνα με την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αριθμό πρωτοκόλλου 03/4348,04-12-2017, με αριθμό ΑΔΑ :71ΜΡ7ΛΒ-Ξ21, παρακαλούμε να καταθέσετε: οικονομική προσφορά, μέχρι 74,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού της Π. Ε Καβάλας στον κωδικό 3072 0845 του οικονομικού έτους 2017.

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ.