Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού έργου: «Διαγράμμιση Οδικού δικτύου Ν. Καβάλας»

Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού έργου: «Διαγράμμιση Οδικού δικτύου Ν. Καβάλας»

Εκτύπωση

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, διακηρύσσει βάση της υπ’ αρ. 433/2018 απόφασης της, μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Διαγράμμιση Οδικού δικτύου Ν. Καβάλας» με προϋπολογισμό: 620.000,00€ € (με ΦΠΑ 24%) Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, προϋπολογισμού 500.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ).

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 25/06/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π. μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 02/07/2018, ημέρα. Δευτέρα και ώρα 10:00 π. μ., στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, Εθνικής Αντίστασης 20.

Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 95§2α του Ν.4412/2016. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ της 1ης και άνω τάξης, που είναι εγκατεστημένα:

Συνημμένα έγγραφα:

ΑΔΑΜ Περίληψη και Διακήρυξη

Τεχνική Περιγραφή

Προϋπολογισμός

Τιμολόγιο

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

ΣΑΥ

ΦΑΥ

ΤΕΥΔ