Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού έργου: «Ηλεκτροφωτισμός στον κόμβο προς θέση Τυμάρι της 6ης Επαρχιακής Οδού (προς αεροδρόμιο)»

Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού έργου: «Ηλεκτροφωτισμός στον κόμβο προς θέση Τυμάρι της 6ης Επαρχιακής Οδού (προς αεροδρόμιο)»

Εκτύπωση

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, διακηρύσσει βάση της υπ’ αρ. 521/2018 απόφασής της, μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Ηλεκτροφωτισμός στον κόμβο προς θέση Τυμάρι της 6ης Επαρχιακής Οδού (προς αεροδρόμιο)», με προϋπολογισμό 40.000,00€ (με ΦΠΑ 24%). Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, προϋπολογισμού 32.258,06 € (χωρίς ΦΠΑ).

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 19/06/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 22/06/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, Εθνικής Αντίστασης 20.

Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 125 του Ν.4412/2016. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ Α1 τάξης και άνω ή επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων.

Συνημμένα έγγραφα:

ΑΔΑ Περίληψη

ΑΔΑΜ Διακήρυξη

Τεχνική Περιγραφή

Προϋπολογισμός

Προμέτρηση

Τιμολόγιο

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Ενδεικτική φωτοτεχνική μελέτη

ΣΑΥ

ΦΑΥ

ΤΕΥΔ