Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών για τα φασματοφωτόμετρα HANNA 96104 καθώς και ετήσια πιστοποίηση των δύο φασματοφωτόμετρων HANNA 96104 της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Καβάλας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών για τα φασματοφωτόμετρα HANNA 96104 καθώς και ετήσια πιστοποίηση των δύο φασματοφωτόμετρων HANNA 96104 της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Καβάλας

Εκτύπωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Π.Α.Μ.Θ. – Π.Ε. Καβάλας, στο πλαίσιο εγκεκριμένης προμήθειας:

Α. Αναλώσιμων υλικών για τα φασματοφωτόμετρα HANNA 96104 που χρησιμοποιεί η Δ/νση κατά τον έλεγχο νερών αναψυχής και πόσιμου νερού και συγκεκριμένα:
- 200 δόσεων (φακελάκια) υλικού σε σκόνη για τις μετρήσεις υπολειμματικού χλωρίου

- 200 δόσεων (φακελάκια) υλικού σε σκόνη για τις μετρήσεις PH

- 100 δόσεων (φακελάκια) υλικού σε σκόνη για τις μετρήσεις κυανουρανικού οξέως

- Δυο ζευγών υαλινών φιαλιδίων μετρήσεων,και

Β. Ετήσια πιστοποίηση των δύο φασματοφωτόμετρων HANNA 96104 ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη κατάθεση οικονομικών προσφορών με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή υπό την προϋπόθεση καταλληλότητας του υλικού για το σκοπό για τον οποίο ζητείται, συνολικού ποσού μέχρι 330ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ , σύμφωνα με τις  υπ. αριθ. 03/4403/9-11-18 (ΑΔΑ: 7ΧΠΘ7ΛΒ-Μ26) και 03/4801/9-11-2018 (ΑΔΑ: ΩΑΜΧ7ΛΒ-ΒΝ8) αναλήψεις υποχρέωσης δαπάνης  και σε βάρος πίστωσης του προϋπολογισμού ...

για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλίκ εδώ