Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Δημοσιοποίηση στοιχείων συμβάσεων – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης

Δημοσιοποίηση στοιχείων συμβάσεων – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης

Εκτύπωση

Δημοσιοποίηση στοιχείων συμβάσεων – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας θα προβεί, σύμφωνα με την ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ. Β’) απόφαση Υπ. Υποδομών και Μεταφορών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στην διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης,  μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμών έργων της παρ. 8η του άρθ. 221 του Ν.4412/2016.

Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση σε ετήσια βάση (ημερολογιακό έτος 2019), επιτροπής διαγωνισμού δημοσίων συμβάσεων έργων, σύμφωνα με τις παρ. 3 και 8α του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.  

Στην κλήρωση...

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλίκ εδώ...