Προκήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου"ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΦΡΩΝ"

Εκτύπωση

                                                                                                    ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ


Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης  δια της Οικονομικής Επιτροπής ως Προϊσταμένης αρχής και η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας,
διακηρύσσει βάση της υπ’ αρ.: 125/2019 απόφασης της, μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με α/α έργου: 80297 ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΦΡΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΝΕΣΤΟΥ» με προϋπολογισμό: 245.000,00€ € (με ΦΠΑ 24%) Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, προϋπολογισμού 197.580,65(χωρίς ΦΠΑ 24%).

Στους ενδιαφερόμενους προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στις ιστοσελίδες http://www.pekavalas.eu/ και http://www.pamth.gov.gr της αναθέτουσας αρχής...

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλίκ εδώ...

Για το Διαβιβαστικό Προκύρηξης της Δ.Τ.Ε. κάντε κλίκ εδώ...