Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση Κατάθεσης Οικονομικής Προσφοράς για την προμήθεια σωλήνων για την αποκατάσταση αρδευτικού δικτύου φράγματος Μαριών

Πρόσκληση Κατάθεσης Οικονομικής Προσφοράς για την προμήθεια σωλήνων για την αποκατάσταση αρδευτικού δικτύου φράγματος Μαριών

Εκτύπωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, σύμφωνα με την με αριθ.200617/3086/24-12-2018 ((ΑΔΑ:7Υ937ΛΒ-ΨΛΨ) απόφαση Περιφερειάρχη Αν. Μακεδονίας-Θράκης ορισμού υποέργου με τίτλο «Προμήθεια σωλήνων για την αποκατάσταση αρδευτικού δικτύου φράγματος Μαριών» και προϋπολογισμό 21.000,00€ σε βάρος του έργου «Αποκατάσταση ζημιών, άρση επικινδυνότητας πυρόπληκτων περιοχών νήσου Θάσου» με Κ.Α.Ε.2016ΕΠ83100001 της ΣΑΕΠ 831 .

                                                                                                        Προσκαλεί

κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει οικονομική προσφορά για την προμήθεια σωλήνων γαλβανιζέ , πλαστικών σωλήνων ,σωλήνων πολυαιθυλενίου και τεμαχίων εξαρμωσης για την αποκατάσταση  αρδευτικού φράγματος Μαριών.

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλίκ εδώ... 

Για το έντυπο οικονομικής προσφοράς κάντε κλίκ εδώ...

Για την Τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές κάντε κλίκ εδώ...

Για την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων κάντε κλίκ εδώ...  

Για το Τιμολόγιο Προμήθειας κάντε κλίκ εδώ... 

Για τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό Προμήθειας Μαριών κάντε κλίκ εδώ...