Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη αναγκών του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας για το έτος 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη αναγκών του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας για το έτος 2019

Εκτύπωση

ΘΕΜΑ : «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019»

Για την κάλυψη αναγκών του γραφείου  Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας   για  το  έτους 2019  και σύμφωνα με την  απόφαση  ανάληψης υποχρέωσης με αριθμό πρωτοκόλλου  03/957,07-03-2019, με αριθμό ΑΔΑ : 7ΜΗΓ7ΛΒ-ΣΜΘ, , παρακαλούμε  να  καταθέσετε  οικονομική  προσφορά ποσού των 800,00€ , συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της ΠΕ Καβάλας του κωδικού 3072 0845 του οικονομικού έτους 2019 για την προμήθεια υλικών(καφέδες, ζάχαρη ,χυμοί)  για  το  γραφείο  Αντιπεριφερειάρχη  ΠΕ Καβάλας κατά τις συσκέψεις – συναντήσεις –συνεργασίες, με Αιρετούς και φορείς για το έτος  2019.

Κριτήριο ανάθεσης η χαμηλότερη τιμή.

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν ιδιοχείρως, ή ταχυδρομικώς, ή με τηλεομοιοτυπία μέχρι τις ...

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλίκ εδώ...