Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού «Αποκατάσταση δικτύου άρδευσης και συντήρηση περιβάλλοντος χώρου Διοικητηρίου Π.Ε. Καβάλας»

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού «Αποκατάσταση δικτύου άρδευσης και συντήρηση περιβάλλοντος χώρου Διοικητηρίου Π.Ε. Καβάλας»

Εκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης  δια της Οικονομικής Επιτροπής ως Προϊσταμένης αρχής και η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, διακηρύσσει βάση της υπ’ αρ. 200/2019  απόφασης της, συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση δικτύου άρδευσης και συντήρηση περιβάλλοντος χώρου Διοικητηρίου Π.Ε. Καβάλας», με προϋπολογισμό 40.000,00€ € (με ΦΠΑ 24%). Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ, προϋπολογισμού 32.258,07 (χωρίς ΦΠΑ).

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 08/04/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 πμ Ως ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 08/04/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα...

Για την προκήρυξη-διακήρυξη κάντε κλίκ εδώ...

Για την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων κάντε κλίκ εδώ... 

Για τον προϋπολογισμό κάντε κλίκ εδώ... 

Για το Σ.Α.Υ. - Φ.Α.Υ. κάντε κλίκ εδώ... 

Για το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης κάντε κλίκ εδώ...

Για την τεχνική περιγραφή κάντε κλίκ εδώ...

Για το τιμολόγιο κάντε κλίκ εδώ...