Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή συμβουλευτικής Υπηρεσίας του ΚΤΕΟ Καβάλας για το έτος 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή συμβουλευτικής Υπηρεσίας του ΚΤΕΟ Καβάλας για το έτος 2019

Εκτύπωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την παροχή συμβουλευτικής Υπηρεσίας για την υποστήριξη κι εφαρμογή

υφιστάμενου συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του ΚΤΕΟ Καβάλας για το έτος 2019

Η Δ/νση Μεταφορών – Επικοινωνιών της Π.Ε. Καβάλας, σύμφωνα με την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αρ. πρωτ. 03/394/18-3-19 (ΑΔΑ: ΩΞΟ57ΛΒ-Π7Β) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει οικονομική προσφορά, για την παροχή συμβουλευτικής Υπηρεσίας για την υποστήριξη κι εφαρμογή υφιστάμενου συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του ΚΤΕΟ Καβάλας για το έτος 2019, αξίας μέχρι 1.150,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η εν λόγω δαπάνη, θα βαρύνει και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό εξόδων του Ειδικού Φορέα και Κ.Α.Ε. 3391.0879.0011 οικονομικού έτους 2019...

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλίκ εδώ...