Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την αποκατάσταση της εύρυθμης και ασφαλούς λειτουργίας των τεσσάρων ανελκυστήρων του Διοικητηρίου της Π.Ε. Καβάλας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την αποκατάσταση της εύρυθμης και ασφαλούς λειτουργίας των τεσσάρων ανελκυστήρων του Διοικητηρίου της Π.Ε. Καβάλας

Εκτύπωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

CPV: 42419500-1 (Μέρη ανελκυστήρων), ποσού 6.820,00 € με Φ.Π.Α.

CPV: 50750000-7 (Υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων), ποσού 1860,00 € με Φ.Π.Α.

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καβάλας, προκειμένου να αποκαταστήσει την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των τεσσάρων (4) ανελκυστήρων του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης με αριθμ. πρωτ. 03/770/15-03-2019 (ΑΔΑ: ΨΒ5Ρ7ΛΒ-ΞΛΚ) και 03/771/15-03-2019 (ΑΔΑ: ΩΦ2Μ7ΛΒ-7ΛΧ).

Η προμήθεια υλικών και η εκτέλεση των εργασιών επισκευής-συντήρησης των ανελκυστήρων, που απαιτούνται στα πλαίσια της παραπάνω αποκατάστασης, θα γίνουν με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς ...

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλίκ εδώ...

Για το έντυπο οικονομικής προσφοράς κάντε κλίκ εδώ...