Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού έργου: «Εργασίες συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων οδικού δικτύου Ν. Καβάλας»

Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού έργου: «Εργασίες συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων οδικού δικτύου Ν. Καβάλας»

Εκτύπωση

                                                              ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ:

                                      «Εργασίες συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων οδικού δικτύου Ν. Καβάλας» 

Η   Οικονομική   Επιτροπή της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.  προκηρύσσει  βάσει της αρ. 148/2019 απόφασής της, μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου: «Εργασίες συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων οδικού δικτύου Ν. Καβάλας» με προϋπολογισμό: 200.000,00€ € (με ΦΠΑ 24%). Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα επέκτασης μονομερώς της σύμβασης με χρήση του δικαιώματος της προαίρεσης σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 09 /05 /2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 15 /05 /2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:30 π.μ....

Για την περίληψη κάντε κλίκ εδώ...

Για την προκύρηξη-διακήρυξη κάντε κλίκ εδώ...

Για το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης κάντε κλίκ εδώ...

Για το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης(.doc) κάντε κλίκ εδώ...

Για την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων κάντε κλίκ εδώ...

Για τον προϋπολογισμό της μελέτης κάντε κλίκ εδώ...

Για την τεχνική περιγραφή κάντε κλίκ εδώ...