Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών/υπηρεσιών για την συνδιοργάνωση πολιτιστικών-αθλητικών και συναφών λοιπών εκδηλώσεων της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας Π.Ε. Καβάλας

Εκτύπωση

                           «ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ – ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ»

ΜΕ Ε.Φ. 3072, Κ.Α.Ε. 0844.0001 , ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 2, ΜΕΤΡΟ 2.2 ΚΑΙ Κ.Ε. 192011000.

Η Π.Α.Μ.Θ. – Π.Ε. Καβάλας

Έχοντας υπόψη:

  1. 1.Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει
  2. 2.Την υπ. αριθ. 03/1716/19-04-19 (ΑΔΑ:ΩΝΓ47ΛΒ-ΘΗ3) ανάληψη υποχρέωσης δαπάνης
  3. 3.Το υπ΄άριθ. οικ5292/28-11-17 έγγραφο Περιφερειάρχη ΑΜΘ
  4. 4.Τα υπάριθ. ΔΔοικ230/20-1-17 και 03/1786/22-4-19 έγγραφα του Γ.Δ.Ε.Λ.
  5. 5.Το υπ΄άριθ. 07/οικ.1773/24-4-19 έγγραφό μας

Ανακοινώνει

την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια των κάτωθι περιγραφόμενων υλικών/υπηρεσιών, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το αρθρ. 118 του Ν.4412/2016 για τη κατάθεση οικονομικών προσφορών με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή υπό την προϋπόθεση καταλληλότητας του υλικού/υπηρεσιών για το σκοπό για τον οποίο ζητείται, συνολικού ποσού μέχρι 58.180ΕΥΡΩ (αρθ.43 Ν.4605/2019) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ , σύμφωνα με την  (2) σχετική και σε βάρος πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, του Ειδικού Φορέα 3072 ΚΑΕ 3072.0844.0001 οικονομικού έτους 2019 (CPV 92000000-1) αντίστοιχα....

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλίκ εδώ...