Επανάληψη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια τεσσάρων σκαλοσκαμπό αλουμινίου της Δ/νσης Μεταφορών – Επικοινωνιών της Π.Ε. Καβάλας

Εκτύπωση

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την προμήθεια τεσσάρων σκαλοσκαμπό αλουμινίου, τεσσάρων

βαθμίδων, με πάτημα τουλάχιστον 24cm , 140kg τουλάχιστον φέρων φορτίο 

Η Δ/νση Μεταφορών – Επικοινωνιών της Π.Ε. Καβάλας, σύμφωνα με την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αρ. πρωτ. 03/1574/19-4-19 (ΑΔΑ: 6ΓΘΞ7ΛΒ-ΙΕΖ) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει οικονομική προσφορά, για την προμήθεια τεσσάρων σκαλοσκαμπό αλουμινίου, τεσσάρων βαθμίδων, με πάτημα τουλάχιστον 24cm ,  140kg τουλάχιστον φέρων φορτίο αξίας μέχρι 320,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Στην τιμή περιλαμβάνεται η μεταφορά τους στην Υπηρεσία μας,  

Η εν λόγω δαπάνη, θα βαρύνει και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό εξόδων του Ειδικού Φορέα και Κ.Α.Ε. 3391.1699.0001 οικονομικού έτους 2019

Επισημαίνουμε ότι η σύγκριση των προσφορών, για την ανάδειξη του μειοδότη, θα γίνει με βάση τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον όμως οι προδιαγραφές πληρούν τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές  της Υπηρεσίας

Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλλει στο πρωτόκολλο της  Δ/νσης Μεταφορών – Επικοινωνιών της Π.Ε. Καβάλας ιδιοχείρως, η ταχυδρομικώς...

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλίκ εδώ....