Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Συνοπτικός Διαγωνισμός Έργου: «Συντήρηση Διοικητηρίου Π.Ε. Καβάλας»

Συνοπτικός Διαγωνισμός Έργου: «Συντήρηση Διοικητηρίου Π.Ε. Καβάλας»

Εκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης  δια της Οικονομικής Επιτροπής ως Προϊσταμένης αρχής και η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, διακηρύσσει βάση της υπ’ αρ. 480/2019 απόφασης της, συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Συντήρηση Διοικητηρίου Π.Ε. Καβάλας», με προϋπολογισμό 70.000,00 € (με ΦΠΑ 24%). Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, συνολικού προϋπολογισμού 56.451,61 (χωρίς ΦΠΑ).

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 02/07/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 πμ Ως ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 02/07/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ για ύψος προϋπολογισμού 41.486,71 € πλέον Φ.Π.Α και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ για ύψος προϋπολογισμού 14.964,90 € πλέον Φ.Π.Α. ή βεβαίωση εγγραφής στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.

Συνημμένα έγγραφα:

ΑΔΑ Προκήρυξη

ΑΔΑΜ Διακήρυξη

Τεχνική Περιγραφή

Προϋπολογισμός

Τιμολόγιο

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

ΣΑΥ

ΦΑΥ

ΤΕΥΔ