Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αποκατάσταση επικοινωνίας κεντρικού SERVER - CAMERAS του ΚΤΕΟ Καβάλας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αποκατάσταση επικοινωνίας κεντρικού SERVER - CAMERAS του ΚΤΕΟ Καβάλας

Εκτύπωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την Αποκατάστασης επικοινωνίας κεντρικού SERVER - CAMERAS

και την ορθή λειτουργία του ΚΤΕΟ Καβάλας

Η Δ/νση Μεταφορών – Επικοινωνιών της Π.Ε. Καβάλας, σύμφωνα με την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αρ. πρωτ. 03/2340/20-6-19 (ΑΔΑ: ΩΗΓ27ΛΒ-Φ89) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει οικονομική προσφορά, για την παροχή υπηρεσίας αποκατάστασης επικοινωνίας κεντρικού SERVER - CAMERAS του ΚΤΕΟ Καβάλας, αξίας μέχρι 200,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η εν λόγω δαπάνη, θα βαρύνει και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό εξόδων του Ειδικού Φορέα και Κ.Α.Ε. 3391.0869.0001 οικονομικού έτους 2019

Επισημαίνουμε ότι η σύγκριση των προσφορών, για την ανάδειξη του μειοδότη, θα γίνει με βάση τη χαμηλότερη τιμή,

Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να...

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλίκ εδώ...