Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για Ηλεκτροφωτισμό Οδικού Δικτύου Νομού Καβάλας

Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για Ηλεκτροφωτισμό Οδικού Δικτύου Νομού Καβάλας

Εκτύπωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας σύμφωνα με:
1.Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αρ.πρωτ.03/875/13-06-2019, (ΑΔΑΜ:19REQ005129136 2019-06-19) και (ΑΔΑ:Ω38Μ7ΛΒ-ΥΕΠ), προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού για  Ηλεκτροφωτισμό Οδικού Δικτύου Νομού Καβάλας»   με προϋπολογισμό  24.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

2.Τον προϋπολογισμό εξόδων με Κ.Α.Ε. 3071.9781.0007 του οικονομικού έτους 2019 με ΚΕ : 162007001 και τίτλο «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού για  Ηλεκτροφωτισμό Οδικού Δικτύου Νομού Καβάλας». 
                                                                                                                    Προσκαλεί

Κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει οικονομική προσφορά για την Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού για  Ηλεκτροφωτισμό Οδικού Δικτύου Νομού Καβάλας.Συγκεκριμένα...

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλίκ εδώ...

Για το έντυπο οικονομικής προσφοράς κάντε κλίκ εδώ...