Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων της Π.Ε. Καβάλας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων της Π.Ε. Καβάλας

Εκτύπωση

                                                                    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

CPV: 50112000-3 (υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτ/των), ποσού 7.270,00€με Φ.Π.Α.

CPV: 34300000-0 (προμήθειας ανταλλακτικών), ποσού 12.380,00€ με Φ.Π.Α.

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καβάλας, προκειμένου να προβεί στην επισκευή και συντήρηση των Οχημάτων της Π.Ε. Καβάλας, ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 03/720/04-03-2019 (ΑΔΑ: 66ΚΓ7ΛΒ-ΧΥΔ), ΑΔΑΜ 19REQ004553089 2019-03-04 και 03/721/04-03-2019 (ΑΔΑ: ΨΚ4Β7ΛΒ-ΡΨΜ), ΑΔΑΜ 19REQ004553255 2019-03-04 εγκεκριμένες αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης.

Η επισκευή και συντήρηση αφορά δεκαεννέα  (19) Επιβατικά και Φορτηγά οχήματα της Π.Ε. Καβάλας, όπως αναφέρεται στο από 

06-05-2019 πρακτικό της αρμόδιας  επιτροπής διαπίστωσης βλαβών και θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς ...

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλίκ εδώ...

Για το έντυπο οικονομικής προσφοράς κάντε κλίκ εδώ... 

Για τον πίνακα οχημάτων κάντε κλίκ εδώ...