Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επισκευή,συντήρηση αυτ/των και προμήθεια ανταλλακτικών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καβάλας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επισκευή,συντήρηση αυτ/των και προμήθεια ανταλλακτικών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καβάλας

Εκτύπωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

CPV: 50112000-3(υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτ/των), ποσού 11.800,00 € με Φ.Π.Α.

CPV: 34300000-0 (προμήθειας ανταλλακτικών), ποσού 13.000,00 € με Φ.Π.Α.

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καβάλας, προκειμένου να προβεί στην επισκευή και συντήρηση των Φορτηγών οχημάτων και των Μηχανημάτων Έργων της Π.Ε. Καβάλας, ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 03/720/04-03-2019 (ΑΔΑ: 66ΚΓ7ΛΒ-ΧΥΔ), ΑΔΑΜ 19REQ004553089 2019-03-04 και 03/721/04-03-2019 (ΑΔΑ: ΨΚ4Β7ΛΒ-ΡΨΜ), ΑΔΑΜ 19REQ004553255 2019-03-04 εγκεκριμένες αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης.

Η επισκευή και συντήρηση αφορά είκοσι τρία (23) Φορτηγά οχήματα και Μηχανήματα Έργων με τα παρελκόμενά τους, τα οποία επιχειρούν για τις υπηρεσιακές ανάγκες συντήρησης του οδικού δικτύου της Π.Ε. Καβάλας, όπως αναφέρεται στο από 04-07-2019 πρακτικό της αρμόδιας  επιτροπής διαπίστωσης βλαβών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς ...

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλίκ εδώ...

Για το εντυπο οικονομικής προσφοράς κάντε κλίκ εδώ...