Προκύρηξη διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών:«Υπηρεσίες αποχιονισμού, αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων και καθαρισμού ερεισμάτων κάτω από στηθαία στο οδικό δίκτυο Π.Ε. Θάσου 2019-2020».

Εκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, διακηρύσσει βάση της υπ’ αρ. 580/17-07-2019  απόφασης της, συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών: «Υπηρεσίες αποχιονισμού, αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων και καθαρισμού ερεισμάτων κάτω από στηθαία στο οδικό δίκτυο Π.Ε. Θάσου 2019-2020», με προϋπολογισμό 74.350,40 € (με ΦΠΑ 24%).

  1. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 20/08/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ.
  2. Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται σε ακέραιη μονάδα, όπως καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής.

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης   μέχρι το ποσό ....


Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλίκ εδώ...

Για την διακύρηξη κάντε κλίκ εδώ...

Για την τεχνική περιγραφή κάντε κλίκ εδώ... 

Για τον Προϋπολογισμό κάντε κλίκ εδώ...

Για το Τιμολόγιο κάντε κλίκ εδώ...

Για το Εντυπο Οικονομικής Προσφοράς κάντε κλίκ εδώ...

Για την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων κάντε κλίκ εδώ...

Για το Τυποποιημένο 'Εντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης κάντε κλίκ εδώ... 

Για το Τυποποιημένο 'Εντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης(.doc) κάντε κλίκ εδώ...