Τροποποίηση και επαναδημοσίευση της υπ’αριθ. 07/2584/31-07-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών/υπηρεσιών για το περιφερειακό φεστιβάλ Via Egnatia στην Π.Ε. Καβαλας 2019

Εκτύπωση

«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ VIA EGNATIA ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ 2019»

ΜΕ Ε.Φ. 3071, Κ.Α.Ε. 9899.0001 , ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 2, ΜΕΤΡΟ 2.2 ΚΑΙ Κ.Ε. 192002003.

Η Π.Α.Μ.Θ. – Π.Ε. Καβάλας, στο πλαίσιο εγκεκριμένης προμήθειας των κάτωθι υλικών/υπηρεσιών ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το αρθρ. 118 του Ν.4412/2016 για τη κατάθεση οικονομικών προσφορών με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή υπό την προϋπόθεση καταλληλότητας του υλικού/υπηρεσιών για το σκοπό για τον οποίο ζητείται, συνολικού ποσού μέχρι 19.224 ΕΥΡΩ (αρθ.43 Ν.4605/2019) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ , σύμφωνα με την  υπ. αριθ. 03/3252/31-07-2019 (ΑΔΑ:Ψ1ΓΝ7ΛΒ-Α6Τ) ανάληψη υποχρέωσης δαπάνης  και σε βάρος πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, του Ειδικού Φορέα 3071 ΚΑΕ 3071.9899.0001 οικονομικού έτους 2019 (CPV 92000000-1) αντίστοιχα.

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Στις προσφορές που θα κατατεθούν ...

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλίκ εδώ...