Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Προκήρυξη διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών: «Υπηρεσίες αποχιονισμού, αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων και καθαρισμού ερεισμάτων κάτω από στηθαία στο οδικό δίκτυο Ν.Καβάλας 2019-2020»

Προκήρυξη διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών: «Υπηρεσίες αποχιονισμού, αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων και καθαρισμού ερεισμάτων κάτω από στηθαία στο οδικό δίκτυο Ν.Καβάλας 2019-2020»

Εκτύπωση

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, διακηρύσσει 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, διακηρύσσει βάση της υπ’ αρ. 622/01-08-2019  απόφασης της,συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών: «Υπηρεσίες αποχιονισμοΥ, αντιμετΩπισης έκτακτων καταστάσεων και καθαρισμού ερεισμάτων κάτω από στηθαία στο οδικό δίκτυο Ν. Καβάλας 2019-2020», με προϋπολογισμό 74.393,80 € (με ΦΠΑ 24%).

  1. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 03/09/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ.
  2. Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται σε ακέραιη μονάδα, όπως καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής.
  3. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης
  4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί μεμονωμένοι οικονομικοί φορείς:

Α.  Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στο χώρο διαχείρισης μηχανημάτων έργου

Β.  Ενώσεις οικονομικών φορέων υπό τους όρους των παρ. 2,3, και 4 του άρθρου 19 του Ν. 4412/2016.

  1. Οι υπηρεσίες αφορούν στην στοιχειώδη συντήρηση και λειτουργία του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της νήσου Θάσου κυρίως τους χειμερινούς μήνες για την αντιμετώπιση δυσμενών καιρικών συνθηκών. Συνοπτικά, αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι:
  • Οι υπηρεσίες χειμερινής συντήρησης (προμήθεια άλατος, αλατοδιανομές και αποχιονισμοί)
  • Καθαρισμός των ερεισμάτων κάτω από τα στηθαία ασφαλείας
  • Αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών

Συνημμένα έγγραφα:

ΑΔΑ Προκήρυξη

ΑΔΑΜ Διακήρυξη

Τεχνική περιγραφή

Προϋπολογισμός

Τιμολόγιο

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

ΤΕΥΔ