Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κατάθεση οικονομικών προσφορών για το Δέκατο Φεστιβάλ Βιομηχανικής Πληροφορικής

Εκτύπωση

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ “10ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ” Ε.Φ. 3071 Κ.Α.Ε. 9899.0003, ΑΞΟΝΑΣ: 3, ΜΕΤΡΟ: 3.5, ΚΩΔΙΚΟΣ: 192001002.

Σχετ.1: Υπ’ αριθμ.03/3115/25.07.2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του τμήματος οικονομικής διαχείρισης Π.Ε. Καβάλας για τη δράση με κωδικό 192001002 με τίτλο 10ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΔΑ:631Τ7ΛΒ-ΣΔΤ-08.07.2019, ΑΔΑΜ:19REQ005338965/2019

-07-25) ύψους 5.000,00€. 

Σχετ.2: Την υπ’αριθμ. 318/2019, πρακτικό 24/2019 02-07-2019, Απόφαση της Επιτροπής Ανάπτυξης της Π.Α.Μ.Θ., που εγκρίνει την υλοποίηση της δράσης.(ΑΔΑ:Ψ1Θ77ΛΒ-ΡΕΩ).

Έχοντας υπόψη την νομοθεσία :

  1. Το ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

Σας προσκαλούμε να καταθέσετε την προσφορά σας για την δράση που αφορά το “10ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, κατόπιν της σχετικής εγκρίσεως της Επιτροπής Ανάπτυξης (σχετ.2), όπου περιγράφεται ο σκοπός και οι στόχοι, ενώ ήδη υπάρχει η δέσμευση χρημάτων (σχετ.1)...

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλίκ εδώ...