Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συνδιοργάνωση προωθητικής ενέργειας γενικών προϊόντων “ΚΑΒΑΛΑ EXPO 2019”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συνδιοργάνωση προωθητικής ενέργειας γενικών προϊόντων “ΚΑΒΑΛΑ EXPO 2019”

Εκτύπωση

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ “Συνδιοργάνωση προωθητικής ενέργειας γενικών προϊόντων ΚΑΒΑΛΑ EXPO 2019” Ε.Φ. 3071 Κ.Α.Ε. 9899.0003, ΑΞΟΝΑΣ: 3, ΜΕΤΡΟ: 3.4, ΚΩΔΙΚΟΣ: 192001001.

Σχετ.1: Υπ’ αριθμ.03/3257/05.08.2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του τμήματος οικονομικής διαχείρισης Π.Ε. Καβάλας για τη δράση με κωδικό 192001001 με τίτλο “Συνδιοργάνωση προωθητικής ενέργειας γενικών προϊόντων ΚΑΒΑΛΑ EXPO 2019” (ΑΔΑ:96Κ57ΛΒ-ΒΨΡ/05.08.2019, ΑΔΑΜ:19REQ005396241/05.08.2019) ύψους 10.000€ με υπ’ αριθμ. πρωτ. υπηρεσίας 03/3257/05.08.2019 

Σχετ2: Την υπ’αριθμ. 366/2019, πρακτικό 26/2019 16-07-2019, Απόφαση της Επιτροπής Ανάπτυξης της Π.Α.Μ.Θ., που εγκρίνει την υλοποίηση της δράσης.(ΑΔΑ:6Ω217ΛΒ-ΗΔΟ).

 

Έχοντας υπόψη την νομοθεσία :

  1. Το ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

Σας προσκαλούμε να καταθέσετε την προσφορά σας για την δράση που αφορά την “Συνδιοργάνωση προωθητικής ενέργειας γενικών προϊόντων ΚΑΒΑΛΑ EXPO 2019”, κατόπιν της σχετικής εγκρίσεως της Επιτροπής Ανάπτυξης (σχετ.2), όπου περιγράφεται ο σκοπός και οι στόχοι, ενώ ήδη υπάρχει η δέσμευση χρημάτων...

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλίκ εδώ.