Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση για την κατάθεση οικονομικών προσφορών για την ασφάλιση των οχημάτων & μηχανημάτων της Π.Α.Μ.Θ – Π.Ε. Καβάλας

Πρόσκληση για την κατάθεση οικονομικών προσφορών για την ασφάλιση των οχημάτων & μηχανημάτων της Π.Α.Μ.Θ – Π.Ε. Καβάλας

Εκτύπωση

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την κατάθεση οικονομικών προσφορών για την ασφάλιση των οχημάτων & μηχανημάτων της Π.Α.Μ.Θ – Π.Ε. Καβάλας, ενδεικτικού προϋπολογισμού 12.000,00 ευρώ.


Η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. ενδιαφέρεται για την ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων της, για  χρονικό διάστημα από 9-11-2019 έως 8-11-2020, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή στο σύνολο του έργου με βάση τα οχήματα και τις καλύψεις ασφάλισης.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ειδικό φορέα 3072 ΚΑΕ 0899.0001, οικονομικού έτους 2019, σύμφωνα

με την αρ.πρωτ.03/οικ.3409/02-08-2019 (ΑΔΑ: 7Μ717ΛΒ-ΓΗ0, ΑΔΑΜ:19REQ005389874)

ποσού 12.000,00 ευρώ, απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων της Π.Α.Μ.Θ – Π.Ε. Καβάλας, για αστική ευθύνη (σωματικές βλάβες και υλικές ζημίες), με τα παρακάτω είδη ασφάλισης, σύμφωνα με το Π.Δ. 237/1986-ΦΕΚ:110/Α/1986-Κωδικοποίηση των διατάξεων του Νομ.489/76 (ΦΕΚ Α 331/76) «περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως...

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλίκ εδώ...