Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Προκήρυξη για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης αντικατάστασης αυτοκινήτου(προμηθεια φορτηγού 4Χ4)

Προκήρυξη για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης αντικατάστασης αυτοκινήτου(προμηθεια φορτηγού 4Χ4)

Εκτύπωση

 

Η  Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καβάλας

προκηρύσσει διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας ενός φορτηγού οχήµατος 4Χ4 για τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Καβάλας, προϋπολογισμού 24.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:  

Αναθέτουσα αρχή: ΠΑΜΘ

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. Β’

Οδός: Εθνικής Αντίστασης 20- Καβάλα,

Ταχ. Κωδ.: 65110

Πληρ.: κος Κουνάκος  Κων/νος

Τηλ.: 2510/ 291331 

Telefax: 2510/ 291310

E-mail: kkoynakos@pamth.gov.gr 

Ιστοσελίδα: http://www.pekavalas.eu 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα του διαγωνισμού μέσω της ιστοσελίδας www.pekavalas.eu.

Τα έγγραφα του διαγωνισμού είναι:

  • ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
  • ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
  • ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
  • ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Τα έγγραφα του διαγωνισμού διατίθενται στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 έως 14:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά με δική τους επιβάρυνση, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο...

Για την προκήρυξη κάντε κλίκ εδώ...

Για την οικονομική προσφορά κάντε κλίκ εδώ...

Για τον προϋπολογισμό κάντε κλίκ εδώ...

Για την συγγραφή υποχρεώσεων κάντε κλίκ εδώ...

Για τις τεχνικές προδιαγραφές κάντε κλίκ εδώ...

Για την τεχνική περιγραφή κάντε κλίκ εδώ...