Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια 4 οθονών Η/Υ για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Καβάλας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια 4 οθονών Η/Υ για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Καβάλας

Εκτύπωση

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Καβάλας σύμφωνα με τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης με αριθμούς πρωτοκόλλου 03/4100/21-10-2019, με αριθμό ΑΔΑ: ΩΝ5Ξ7ΛΒ-ΖΡΣ (για την προμήθεια 4 οθονών Η/Υ)  προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει οικονομική προσφορά, για την προμήθεια 4 οθονών Η/Υ [ LG 24MK400HLED monitorFull HD (1080p) – 24’’ ] μέχρι 600 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Η εν λόγω δαπάνη, θα βαρύνει και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό εξόδων της Π.Ε. Καβάλας και Κ.Α.Ε. 3072.1723.0001 οικ. έτους 2019.

Επισημαίνουμε ότι η σύγκριση των προσφορών, για την ανάδειξη μειοδότη, θα γίνει με βάση τη χαμηλότερη τιμή.

Η προσφορά θα υποβληθεί...

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ.