Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια καρτελών Αγροτικών Μηχανημάτων για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Καβάλας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια καρτελών Αγροτικών Μηχανημάτων για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Καβάλας

Εκτύπωση

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Καβάλας σύμφωνα με τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης με αριθμούς πρωτοκόλλου 03/3982/21-10-2019, με αριθμό ΑΔΑ: 6ΨΟΡ7ΛΒ-ΠΙ4 για την προμήθεια εκτύπωσης εντύπων (250 καρτελών Αγροτικών Μηχανημάτων)  προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει οικονομική προσφορά, για την προμήθεια 250 καρτελών Αγροτικών Μηχανημάτων μέχρι 50 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Η εν λόγω δαπάνη, θα βαρύνει και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό εξόδων της Π.Ε. Καβάλας και Κ.Α.Ε. 3072.0843.0001 οικ. έτους 2019.

Επισημαίνουμε ότι η σύγκριση των προσφορών, για την ανάδειξη μειοδότη, θα γίνει με βάση τη χαμηλότερη τιμή.

Η προσφορά θα υποβληθεί...

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ.