Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Ανάπτυξης | Νομοθεσία - Εγκύκλιοι | Καθορισμός διαδ/σίας εγκ/σης & λειτ/ργίας Η/Μ εγκ/σεων εντός λατ/κών ή μετ/κών χώρων σε περιπτ.που

Καθορισμός διαδ/σίας εγκ/σης & λειτ/ργίας Η/Μ εγκ/σεων εντός λατ/κών ή μετ/κών χώρων σε περιπτ.που

Εκτύπωση

Καθορισμός διαδικασίας εγκατάστασης και λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων εντός λατομικών ή μεταλλευτικών χώρων,
στην περίπτωση που προηγείται έγκριση εκμετάλλευσης .

Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ