Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Ανάπτυξης | Νομοθεσία - Εγκύκλιοι | ΕΠΕΙΓΟΝ / ΑΛΛΑΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ν.4549/2018 & Υ.Α.οικ.64618/856/Φ15

ΕΠΕΙΓΟΝ / ΑΛΛΑΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ν.4549/2018 & Υ.Α.οικ.64618/856/Φ15

Εκτύπωση

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ:

- Ο Ν. 4549/2018 (Α΄105) «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις». Μας ενδιαφέρουν τα άρθρα 70-79 (σελ. 8630-8635). Για το Νόμο πατήστε εδώ

- Η ΥΑ οικ.64618/856/Φ15 (Β΄ 2278) «Τροποποίηση της απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας οικ. 483/35/Φ.15/2012 (Β’ 158) “Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α’ 143), την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση”». Για την Υ.Α. πατήστε εδώ

Τα βασικά σημεία της μεταρρύθμισης παρατίθενται στο συνημμένο έγγραφο

Για τα παραρτήματα σε μορφή .DOC πατήστε εδώ