Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Τεχνικών Έργων | Τηλέφωνα | Προϊστάμενος Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος

Προϊστάμενος Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος

Τηλέφωνο: 2513-503316