Έντυπα Τμημάτων Δ/νσης Δημόσιας Υγειας και Κοινωνικής Μέριμνας

Εκτύπωση
 1. Αίτηση Χορήγησης Διατροφικού Επιδόματος Νεφροπαθών & Μεταμοσχευμένων
 2. Υπεύθυνη Δήλωση Δικαιούχου Διατροφικού Επιδόματος
 3. Υπεύθυνη Δήλωση Υπευθύνου Είσπραξης Διατροφικού Επιδόματος
 4. Πιστοποιητικό Υγείας  Εργαζομένων
 5. Αίτηση Συνδιοργάνωσης Πολιτιστικών και Αθλητικών Εκδηλώσεων Π.Ε. Καβάλας
 6. Αιτηση για Άδεια Διεξαγωγής Αθλητικής Συνάντησης
 7. Ετήσια υποβολή στοιχείων Συλλόγων και Σωματείων
 8. Ετήσιος Οικονομικός Απολογισμός 
 9. Αίτηση Εγγραφής Αθλητικού Σωματείου
 10. Αίτηση Εγγραφης Πολιτιστικού Σωματείου
 11. Αίτηση Θεώρησης Βιβλίων Πολιτιστικών και Αθλητικών Σωματείων