Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Έργα ΕΣΠΑ | Παράκαμψη Οικισμού Ελαιοχωρίου

Παράκαμψη Οικισμού Ελαιοχωρίου

Εκτύπωση

Παράκαμψη Οικισμού Ελαιοχωρίου

Με το έργο υλοποιήθηκε νέα  χάραξη οδού για την παράκαμψη του Οικισμού  Ελαιοχωρίου, συνολικού μήκους 2640,00 μ. Έγιναν τρεις συνδετήριοι κόμβοι,  ένας για την είσοδο του Ελαιοχωρίου, ένας στην έξοδο του Ελαιοχωρίου προς  Μυρτόφυτο και ένας για το κέντρο του Οικισμού, καθώς και αγροτικές οδοί για την πρόσβαση σε  ιδιοκτησίες. Παράλληλα έγιναν έργα, απορροής όμβριων, ηλεκτροφωτισμού των κόμβων, σήμανσης και ασφάλισης της οδού. Ο προϋπολογισμός της μελέτης του έργου ήταν: 2.850.000€.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε  αρχικά από πιστώσεις του ΕΣΠΑ 2007-2013 (με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΤΠΑ), με πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος Μακεδονίας – Θράκης στον άξονα προτεραιότητας «Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας στην ΠΑΜΘ»  και μετέπειτα από το  Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

επισυναπτόμενη φωτογραφία