Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή και συντήρηση τεσσάρων (4) οχημάτων της Π.Ε. Καβάλας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή και συντήρηση τεσσάρων (4) οχημάτων της Π.Ε. Καβάλας

Εκτύπωση

CPVS : 34300000-0 (προμήθεια ανταλλακτικών), ποσού 330,00€ με Φ.Π.Α.

CPVS : 50112000-3 (υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτ/των), ποσού 6.510,00€ με Φ.Π.Α.

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καβάλας, προκειμένου να προβεί στην επισκευή και συντήρηση τεσσάρων Οχημάτων της, με αριθμ. κυκλοφορίας (ΚΗΙ 2871, ΚΗΗ 5120, ΜΕ-134623,ΚΗΗ 5117) υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Ε. Καβάλας, ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με τις υπ’ αρ.πρωτ.03/720/28-02-2019 (ΑΔΑ:66ΚΓ7ΛΒ-ΧΥΔ & ΑΔΑΜ:19REQ004553089 2019-03-04) και 03/721/04-03-2019 (ΑΔΑ:ΨΚ4Β7ΛΒ-ΡΨΜ & ΑΔΑΜ:19REQ004553255 2019-03-04) εγκεκριμένες αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης.

Η επισκευή και συντήρηση αφορά τα (ΚΗΙ 2871, ΚΗΗ 5120, ΜΕ-134623,ΚΗΗ 5117)οχήματα  της Π.Ε. Καβάλας, όπως αναφέρεται στο από τις 21-11-2019 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής διαπίστωσης βλαβών και θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς...

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ.

Για το έντυπο οικονομικής προσφοράς πατήστε εδώ.