Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής | Τηλέφωνα | Προϊστάμενος Τμήματος Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου

Προϊστάμενος Τμήματος Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου

Τηλέφωνο: 2513-503462