Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Ανάπτυξης | Τηλέφωνα | Προϊστάμενος Τμήματος Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης

Προϊστάμενος Τμήματος Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης

Τηλέφωνο: 2513-503446
Fax: 2513-503606