Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Τεχνικών Έργων | Κατάλογος Μελών Μητρώου (Μη.Μ.Ε.Δ.) - Στοιχεία Τεχνικών Υπαλλήλων Αναθέτουσας Αρχής

Κατάλογος Μελών Μητρώου (Μη.Μ.Ε.Δ.) - Στοιχεία Τεχνικών Υπαλλήλων Αναθέτουσας Αρχής

Εκτύπωση

Δημοσίευση στην ιστοσελίδα της Π.Ε. Καβάλας www.pekavalas.eu σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 3 της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/4-12-2017 (ΦΕΚ 4841/Β’/29-12-2017) Απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

ΟΝΟΜΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ
ΕΔΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ: ΚΑΒΑΛΑ, κωδικός NUTS 3 - EL 515

Για να δείτε τον κατάλογο πατήστε εδώ.