Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Τεχνικών Έργων | Τηλέφωνα | Προϊστάμενος Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων

Προϊστάμενος Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων

Τηλέφωνο: 2513-503311
Fax: 2513-503310