Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας | Τηλέφωνα | Προϊστάμενος Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγ. Ελέγχου

Προϊστάμενος Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγ. Ελέγχου

Τηλέφωνο: 2513503366
Fax: 2513503381