Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Συστεγαζόμενες | Πρόνοια Δήμου Καβάλας | Τηλέφωνα | Προϊστάμενος Τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών

Προϊστάμενος Τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών

Τηλέφωνο: 2513-503349