Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Συστεγαζόμενες | Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) | Τηλέφωνα | Προϊστάμενος Α' Τμήματος

Προϊστάμενος Α' Τμήματος

Τηλέφωνο: 2513-503517