Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Συστεγαζόμενες | Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) | Τηλέφωνα | Προϊστάμενος Β' Τμήματος

Προϊστάμενος Β' Τμήματος

Τηλέφωνο: 2513-503537