Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Synergia | 3η SYNERGIA 2017 - 26-27 Μαϊου 2017 - Εκθ. Κέντρο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΡΔΥΡΗΣ - Ν. Καρβάλη