Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Αρχική

Νέα με μια ματιά

 • 18.03.19 Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί >> Προκηρύξεις Διαγωνισμών Προμηθειών & Έργων

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

  Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης  δια της Οικονομικής Επιτροπής ως Προϊσταμένης αρχής και η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, διακηρύσσει βάση της υπ’ αρ. 200/2019  απόφασης της, συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση δικτύου άρδευσης και συντήρηση περιβάλλοντος χώρου Διοικητηρίου Π.Ε. Καβάλας», με προϋπολογισμό 40.000,00€ € (με ΦΠΑ 24%). Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ, προϋπολογισμού 32.258,07 (χωρίς ΦΠΑ).

  Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 08/04/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 πμ Ως ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 08/04/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ.

  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα...

  Για την προκήρυξη-διακήρυξη κάντε κλίκ εδώ...

  Για την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων κάντε κλίκ εδώ... 

  Για τον προϋπολογισμό κάντε κλίκ εδώ... 

  Για το Σ.Α.Υ. - Φ.Α.Υ. κάντε κλίκ εδώ... 

  Για το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης κάντε κλίκ εδώ...

  Για την τεχνική περιγραφή κάντε κλίκ εδώ...

  Για το τιμολόγιο κάντε κλίκ εδώ...
  Περισσότερα...
 • 18.03.19 Υπηρεσίες Π.Ε. Καβάλας >> Δ/νση Αγροτικής Οικον. & Κτηνιατρικής

  Η ΠΑΜΘ/ΠΕ Καβάλας και ειδικότερα η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, ανακοινώνει ότι την Πέμπτη 14-03-2019 αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας οι Αναλυτικές Καταστάσεις Πληρωμής του Μέτρου 214 της Δράσης 3.1 Διατήρηση Απειλούμενων Αυτόχθονων Φυλών για την πρόσκληση 1005/25729/05-03-2012 και για το έτος 2017.

  Ορίζεται περίοδος ενστάσεων επί των Καταστάσεων Πληρωμής από 15-03-2019 έως και 21-03-2019. Οι ενστάσεις κατατίθενται στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Διοικητήριο, 4ος όροφος.

  Πληροφορίες γρ. 465.

  Τηλ.: 2513503465

  Περισσότερα...
 • 18.03.19 Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί >> Προκηρύξεις Διαγωνισμών Προμηθειών & Έργων

  ΘΕΜΑ : «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019»

  Για την κάλυψη αναγκών του γραφείου  Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας   για  το  έτους 2019  και σύμφωνα με την  απόφαση  ανάληψης υποχρέωσης με αριθμό πρωτοκόλλου  03/957,07-03-2019, με αριθμό ΑΔΑ : 7ΜΗΓ7ΛΒ-ΣΜΘ, , παρακαλούμε  να  καταθέσετε  οικονομική  προσφορά ποσού των 800,00€ , συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της ΠΕ Καβάλας του κωδικού 3072 0845 του οικονομικού έτους 2019 για την προμήθεια υλικών(καφέδες, ζάχαρη ,χυμοί)  για  το  γραφείο  Αντιπεριφερειάρχη  ΠΕ Καβάλας κατά τις συσκέψεις – συναντήσεις –συνεργασίες, με Αιρετούς και φορείς για το έτος  2019.

  Κριτήριο ανάθεσης η χαμηλότερη τιμή.

  Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν ιδιοχείρως, ή ταχυδρομικώς, ή με τηλεομοιοτυπία μέχρι τις ...

  Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλίκ εδώ...
  Περισσότερα...
 • 15.03.19 Υπηρεσίες Π.Ε. Καβάλας >> Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών

  Από την ΠΑΜΘ ΠΕ Καβάλας και ειδικότερα από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών ανακοινώνεται ότι την ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 και ώρα 13:30 μ.μ. θα διεξαχθούν εξετάσεις για την απόκτηση ειδικής αδείας Ε.Δ.Χ. (ΤΑΞΙ), στην αίθουσα εξετάσεων υποψηφίων οδηγών της Π.Ε. Καβάλας.

  Περισσότερα...
 • 15.03.19 General >> Νέα - Ανακοινώσεις

  Σας αποστέλλουμε το πρόγραμμα του εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου και παρακαλούμε, μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας να μεριμνήσετε για την πληρέστερη οργάνωση και συμμετοχή σας.

  Για το Πρόγραμμα πατήστε εδώ...
  Περισσότερα...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κατάθεση προτάσεων στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης πολιτιστικών και λοιπών δράσεων με την Π.Α.Μ.Θ. έτους 2019

Στο πλαίσιο του έγκαιρου σχεδιασμού και προγραμματισμού των πολιτιστικών και λοιπών δράσεων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και της ένταξής τους στο Ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, έτους 2019, απευθύνουμε ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς όλα τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σωματεία, συλλόγους καθώς και στους εκπαιδευτικούς και λοιπούς φορείς της Π.Ε Καβάλας, προκειμένου να καταθέσουν σχετικές προτάσεις για τη συνδιοργάνωση δράσεων.

Οι φορείς μπορούν να καταθέτουν τις προτάσεις τους, με καταληκτική ημερομηνία τις 30 Νοεμβρίου 2018, στα γραφεία του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε Καβάλας, γραφείο 357 ή 367, ταχ.δ/νση Εθνικής Αντίστασης 20-Καβάλα-Τ.Κ. 65110 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση srapti@pamth.gov.gr.

Δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατώντας εδώ

Δείτε το τεχνικό δελτίο πατώντας εδώ

Δείτε την σχετική αίτηση πατώντας εδώ

Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι., στην Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 883/Β΄/20-03-2012 δημοσιεύτηκε η υπ’ αρίθμ. Φ.500/9/Ε5/5670 Κοινή Υπουργική Απόφαση σύμφωνα με την οποία καθορίζονται είκοσι (20) θέσεις πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι., ανά εξάμηνο, με δυνατότητα συμμετοχής όλων των ειδικοτήτων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας.

Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών Τ.Ε.Ι. πραγματοποιείται για ένα εξάμηνο.

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, (τηλ. 2513 503217, fax 2510 291287 ή στο e-mail: ddy.kavalas@pamth.gov.gr με την ένδειξη «Πρακτική Άσκηση»).

Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Αναλυτικές Καταστάσεις Πληρωμής του Μέτρου 214 της Δράσης 3.1 Διατήρηση Απειλούμενων Αυτόχθονων Φυλών για την πρόσκληση 1005/25729/05-03-2012 και για το έτος 2017

Εκτύπωση

Η ΠΑΜΘ/ΠΕ Καβάλας και ειδικότερα η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, ανακοινώνει ότι την Πέμπτη 14-03-2019 αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας οι Αναλυτικές Καταστάσεις Πληρωμής του Μέτρου 214 της Δράσης 3.1 Διατήρηση Απειλούμενων Αυτόχθονων Φυλών για την πρόσκληση 1005/25729/05-03-2012 και για το έτος 2017.

Ορίζεται περίοδος ενστάσεων επί των Καταστάσεων Πληρωμής από 15-03-2019 έως και 21-03-2019. Οι ενστάσεις κατατίθενται στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Διοικητήριο, 4ος όροφος.

Πληροφορίες γρ. 465.

Τηλ.: 2513503465

Καιρός