Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Αρχική

Νέα με μια ματιά

 • 16.02.18 Υπηρεσίες Π.Ε. Καβάλας >> Δ/νση Ανάπτυξης

  της Υπεύθυνης Δήλωσης λειτουργίας της μονάδας ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ ΦΙΑΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΩΝ
  ΑΕΡΙΩΝ με την επωνυμία «ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»

  Για την ανάρτηση πατήστε εδώ

  Περισσότερα...
 • 15.02.18 Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί >> Προκηρύξεις Διαγωνισμών Προμηθειών & Έργων

  Η Δ/νση Μεταφορών – Επικοινωνιών της Π.Ε. Καβάλας, σύμφωνα με την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αρ. πρωτ. 03/287/15-2-18 (ΑΔΑ: 66ΩΖ7ΛΒ-ΝΝΘ ) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει οικονομική προσφορά, για τον ετήσιο έλεγχο των παρακάτω πυροσβεστήρων του ΚΤΕΟ Καβάλας (ένας φορητός του 1kg ξηράς κόνεως, δύο φορητοί των 3 kg ξηράς κόνεως, δύο φορητοί των 6 kg ξηράς κόνεως, ένας φορητός των 10kg ξηράς κόνεως, δύο φορητοί CO2 των 6 kg, δύο οροφής των 6 kg), αξίας μέχρι 100,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  Η εν λόγω δαπάνη, θα βαρύνει και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό εξόδων του Ειδικού Φορέα και Κ.Α.Ε. 3391.0879.0011 οικονομικού έτους 2018.

  Επισημαίνουμε ότι η σύγκριση των προσφορών, για την ανάδειξη του μειοδότη, θα γίνει με βάση τη χαμηλότερη τιμή.

  Η προσφορά θα υποβληθεί στην Δ/νση Μεταφορών – Επικοινωνιών της Π.Ε. Καβάλας ιδιοχείρως, η ταχυδρομικώς (1ος όροφος, Εθνικής Αντίστασης 20 Τ.Κ. 65110 Καβάλα) ή με  e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση  dme.kavalas@pamth.gov.gr , μέχρι 23 / 02 / 2018 στις 14:30 μ.μ.

  Η παρούσα πρόσκληση να αναρτηθεί στις ιστιοσελίδες της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. www.pamth.gov.gr και της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας www.pekavalas.eu

  Περισσότερα...
 • 15.02.18 Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί >> Προκηρύξεις Διαγωνισμών Προμηθειών & Έργων

  Η Δ/νση Μεταφορών – Επικοινωνιών της Π.Ε. Καβάλας, σύμφωνα με την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αρ. πρωτ. 03/284/15-2-18 (ΑΔΑ: Ψ77Δ7ΛΒ-6ΣΩ ) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει οικονομική προσφορά, για την ανανέωση Πιστοποίησης-Επιτήρηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του ΚΤΕΟ Καβάλας έως το τέλος του 2018, σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 185 του Ν.4070/2012ΦΕΚ82Α και ΕΛΟΤ 9001: 2008 όπως τροποποιήθηκε με την 9001: 2015, αξίας μέχρι 868,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  Η εν λόγω δαπάνη, θα βαρύνει και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό εξόδων του Ειδικού Φορέα και Κ.Α.Ε. 3391.0879.0011 οικονομικού έτους 2018.

  Επισημαίνουμε ότι η σύγκριση των προσφορών, για την ανάδειξη του μειοδότη, θα γίνει με βάση τη χαμηλότερη τιμή.

  Η προσφορά θα υποβληθεί στην Δ/νση Μεταφορών – Επικοινωνιών της Π.Ε. Καβάλας ιδιοχείρως, η ταχυδρομικώς (1ος όροφος, Εθνικής Αντίστασης 20 Τ.Κ. 65110 Καβάλα) ή με  e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση  dme.kavalas@pamth.gov.gr , μέχρι 23 / 02 / 2018 στις 14:30 μ.μ.

  Η παρούσα πρόσκληση να αναρτηθεί στις ιστιοσελίδες της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. www.pamth.gov.gr και της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας www.pekavalas.eu

  Περισσότερα...
 • 15.02.18 Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί >> Προκηρύξεις Διαγωνισμών Προμηθειών & Έργων

  Η Δ/νση Μεταφορών – Επικοινωνιών της Π.Ε. Καβάλας, σύμφωνα με την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αρ. πρωτ. 03/285/15-2-18 (ΑΔΑ: 6ΟΑ97ΛΒ-9ΕΝ ) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει οικονομική προσφορά για την παροχή συμβουλευτικής Υπηρεσίας υποστήριξης κι εφαρμογής του υφιστάμενου συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του ΚΤΕΟ Καβάλας για το έτος 2018, σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 185 του Ν.4070/2012ΦΕΚ82Α και ΕΛΟΤ 9001: 2008 όπως τροποποιήθηκε με την 9001: 2015, αξίας μέχρι 1.178,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  Η εν λόγω δαπάνη, θα βαρύνει και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό εξόδων του Ειδικού Φορέα και Κ.Α.Ε. 3391.0879.0011 οικονομικού έτους 2018.

  Επισημαίνουμε ότι η σύγκριση των προσφορών, για την ανάδειξη του μειοδότη, θα γίνει με βάση τη χαμηλότερη τιμή.

  Η προσφορά θα υποβληθεί στην Δ/νση Μεταφορών – Επικοινωνιών της Π.Ε. Καβάλας ιδιοχείρως, η ταχυδρομικώς (1ος όροφος, Εθνικής Αντίστασης 20 Τ.Κ. 65110 Καβάλα) ή με  e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση  dme.kavalas@pamth.gov.gr , μέχρι 23 / 02 / 2018 στις 14:30 μ.μ.

  Η παρούσα πρόσκληση να αναρτηθεί στις ιστιοσελίδες της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. www.pamth.gov.gr και της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας www.pekavalas.eu

  Περισσότερα...
 • 26.01.18 Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί >> Προκηρύξεις Διαγωνισμών Προμηθειών & Έργων

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν° 1/2018

  Προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ Π. Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ», για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα έτος, με προϋπολογισμό έως του ποσού των 60.000,00 € ,συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24 % (48.387,09 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24 %).

  Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε εδώ.

  Περισσότερα...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κατάθεση προτάσεων στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης πολιτιστικών και λοιπών δράσεων με την Π.Α.Μ.Θ. έτους 2018

Στο πλαίσιο του έγκαιρου σχεδιασμού και προγραμματισμού των πολιτιστικών και λοιπών δράσεων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και της ένταξής τους στο Ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, έτους 2018, απευθύνουμε ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς όλα τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σωματεία, συλλόγους καθώς και στους εκπαιδευτικούς και λοιπούς φορείς της Π.Ε Καβάλας, προκειμένου να καταθέσουν σχετικές προτάσεις για τη συνδιοργάνωση δράσεων.

Οι φορείς μπορούν να καταθέτουν τις προτάσεις τους, το αργότερο έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2017, στα γραφεία του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε Καβάλας, γραφείο 357, ταχ.δ/νση Εθνικής Αντίστασης 20-Καβάλα-Τ.Κ. 65110 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση srapti@pamth.gov.gr.

Δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατώντας εδώ

Δείτε το τεχνικό δελτίο πατώντας εδώ

Δείτε την σχετική αίτηση πατώντας εδώ

Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι., στην Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 883/Β΄/20-03-2012 δημοσιεύτηκε η υπ’ αρίθμ. Φ.500/9/Ε5/5670 Κοινή Υπουργική Απόφαση σύμφωνα με την οποία καθορίζονται είκοσι (20) θέσεις πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι., ανά εξάμηνο, με δυνατότητα συμμετοχής όλων των ειδικοτήτων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας.

Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών Τ.Ε.Ι. πραγματοποιείται για ένα εξάμηνο.

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, (τηλ. 2513 503217, fax 2510 291287 ή στο e-mail: ddy.kavalas@pamth.gov.gr με την ένδειξη «Πρακτική Άσκηση»).

Καιρός