Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Αρχική

Νέα με μια ματιά

 • 23.06.17 Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί >> Προκηρύξεις Διαγωνισμών Προμηθειών & Έργων

  ΘΕΜΑ : «Προσκληση Εκδηλωσης Ενδιαφεροντος».

   

  Στο πλαίσιο τoυ Χριστιανοπαιδαγωγικού Συνεδρίου το «Μάθημα των θρησκευτικών και Θεολογίας στην Ευρώπη του σήμερα : Ιδιωτική επιλογή η ζήτημα παιδείας των πολιτών;» θα πραγματοποιηθεί στις 02 Ιουλίου 2017 κλειστό δείπνο εργασίας 25 ατόμων στο οποίο θα συμμετέχουν καθηγητές από τα σημαντικότερα Πανεπιστήμια της Ευρώπης, σύμφωνα με την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αριθμό πρωτοκόλλου 03/2217,23-06-2017, με αριθμό ΑΔΑ : 7Φ9Υ7ΛΒ-ΗΟ5 παρακαλούμε να καταθέσετε : οικονομική προσφορά μέχρι 375,00 € για συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Π. Ε. Καβάλας . περισσότερα

  Περισσότερα...
 • 23.06.17 Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί >> Προκηρύξεις Διαγωνισμών Προμηθειών & Έργων

  Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

  Στο πλαίσιο της υλοποίησης της δράσης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. δια της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Καβάλας

  «ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΦΙΛΙΠΠΩΝ»»

  ΜΕ Ε.Φ. 3351, Κ.Α.Ε. 0844.0013 , ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 2, ΜΕΤΡΟ 2.2 ΚΑΙ Κ.Ε. 172011020

  Η ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ και η ΠΕ Καβάλας θα συνδιοργανώσουν την πολιτιστική εκδήλωση “ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΦΙΛΙΠΠΩΝ” στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, στις 9-10 Αυγούστου 2017 και σύμφωνα με την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αρ. πρωτ. 03/2219(ΑΔΑ:650Ζ7ΛΒ -Μ87), παρακαλούμε να καταθέσετε οικονομικές προσφορές με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή. Προσφορές ανυπόγραφες, αόριστες ή υπερβαίνουσες τον προϋπολογισμό θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Παρακαλούμε επίσης να αναγράφεται αναλυτικά στη περιγραφή η τιμολόγηση ανά μονάδα προϊόντος όπου απαιτείται.περισσότερα

  Περισσότερα...
 • 21.06.17 Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί >> Προκηρύξεις Διαγωνισμών Προμηθειών & Έργων

  Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Καβάλας σύμφωνα με την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αριθμό πρωτοκόλλου 03/1869/19-6-2017, με αριθμό ΑΔΑ: ΩΣΦΡ7ΛΒ-ΟΤΘ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει οικονομική προσφορά, για την προμήθεια 20 ψεκαστήρων 20 LT για το πρόγραμμα δακοκτονίας μέχρι 800 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για τις ανάγκες της υπηρεσίας.

  Η εν λόγω δαπάνη, θα βαρύνει και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό εξόδων της Π.Ε. Καβάλας και Κ.Α.Ε. 3295.1699.0001 οικ. έτους 2017.

  Επισημαίνουμε ότι η σύγκριση των προσφορών, για την ανάδειξη μειοδότη, θα γίνει με βάση τη χαμηλότερη τιμή.

  Η προσφορά θα υποβληθεί στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Καβάλας ιδιοχείρως, ή ταχυδρομικώς, στο γραφείο 464, 4ος όροφος, Εθνικής Αντίστασης 20, Τ.Κ. 65110, Καβάλα και με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: akarageorgoy@pamth.gov.gr μέχρι 27/06/2017 στις 10:30 π.μ.

  Η παρούσα πρόσκληση , θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες: της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. www.pamth.gov.gr και της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας www.pekavalas.eu.

  Περισσότερα...
 • 21.06.17 Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί >> Προκηρύξεις Διαγωνισμών Προμηθειών & Έργων

  Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Καβάλας σύμφωνα με την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αριθμό πρωτοκόλλου 03/1947/19-6-2017, με αριθμό ΑΔΑ: 6ΡΠΙ7ΛΒ-Ο3Μ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει οικονομική προσφορά, για μεταφορικά 150 λίτρων εντομοκτόνου (ΚΑRATE) και 7 βαρελιών (235 κιλά / βαρέλι) μελάσας (DACUS BAIT) για το πρόγραμμα δακοκτονίας μέχρι 372 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για τις ανάγκες της υπηρεσίας.

  Η εν λόγω δαπάνη, θα βαρύνει και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό εξόδων της Π.Ε. Καβάλας και Κ.Α.Ε. 3295.0829.0001 οικ. έτους 2017.

  Επισημαίνουμε ότι η σύγκριση των προσφορών, για την ανάδειξη μειοδότη, θα γίνει με βάση τη χαμηλότερη τιμή.

  Η προσφορά θα υποβληθεί στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Καβάλας ιδιοχείρως, ή ταχυδρομικώς, στο γραφείο 464, 4ος όροφος, Εθνικής Αντίστασης 20, Τ.Κ. 65110, Καβάλα και με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: akarageorgoy@pamth.gov.gr μέχρι 27/06/2017 στις 10:30 π.μ.

  Η παρούσα πρόσκληση , θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες: της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. www.pamth.gov.gr και της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας www.pekavalas.eu.

  Περισσότερα...
 • 21.06.17 Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί >> Προκηρύξεις Διαγωνισμών Προμηθειών & Έργων

  Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. προκηρύσσει βάσει της αρ. 343/2017 απόφασής της, Συνοπτικό Διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Συντήρηση Περιβάλλοντος χώρου κτιρίων Π.Ε. Καβάλας», με προϋπολογισμό δημοπράτησης 5.645,16 € ή 7.000,00 € με (δαπάνη εργασιών , ΓΕ & ΟΕ , απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

  Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 04 - 07 -2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10,00 π.μ. (ώρα λήξης υποβολής προσφορών) στα γραφεία της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας με το σύστημα υποβολής προσφορών με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 με σφραγισμένες προσφορές.

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Οικ. Προσφορά, Προϋπολογισμό, Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ) από τα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Καβάλας, μέχρι τις 29- 06 -2017 ημέρα Πέμπτη ή από την ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας (www.pekavalas.eu) εκτός από το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.

  Συνημμένα έγγραφα:

  ΑΔΑΜ Περίληψη και Διακήρυξη

  Τεχνική Έκθεση

  Προϋπολογισμός

  Τιμολόγιο

  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

  ΣΑΥ-ΦΑΥ

  ΤΕΥΔ-1η σελίδα

  Περισσότερα...

Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι., στην Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 883/Β΄/20-03-2012 δημοσιεύτηκε η υπ’ αρίθμ. Φ.500/9/Ε5/5670 Κοινή Υπουργική Απόφαση σύμφωνα με την οποία καθορίζονται είκοσι (20) θέσεις πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι., ανά εξάμηνο, με δυνατότητα συμμετοχής όλων των ειδικοτήτων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας.

Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών Τ.Ε.Ι. πραγματοποιείται για ένα εξάμηνο.

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, (τηλ. 2513 503217, fax 2510 291287 ή στο e-mail: ddy.kavalas@pamth.gov.gr με την ένδειξη «Πρακτική Άσκηση»).

Καιρός